Շաբաթական ահազանգ 47

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն ակնկարկում տեղ են գտնում վերջին շրջանում, մասնավորապես՝ 25.08.2023-18.01.2024թթ. ժամանակահատվածում ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից ընդունված նախադեպային որոշումներ, որոնքլրացնում են օրենսդրությամբ առկա բացերը և կամ պատասխանում՝ մեկնաբանման ենթակա գործնականհարցերին։ Որոշումներն առնչվում են հարկային օրենսդրությանը, գրավի ինստիտուտին, անշարժ գույքի ևկառուցապատման ոլորտներին

ՎԱՐԿԱՌՈՒ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐԵԼՈՒՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԵԼԸ

Վճռաբեկ դատարանի (այսուհետ նաև՝ «Դատարան») հարցադրումը.

Արդյո՞ք պարտապան (վարկառուչհանդիսացող գրավատուն կրում է ավելացված արժեքի հարկ վճարելուպարտավորություն վարկային կազմակերպության հանդեպ ունեցած վարկային պարտավորությունների դիմացգրավի առարկան վարկային կազմակերպությանն ի սեփականություն հանձնելու դեպքում:

Որոշման բովանդակություն.

Կարևորելով այն հանգամանքըոր երրորդ անձ գրավատուն գրավի առարկայի նկատմամբ իր սեփականությանիրավունքի՝ վարկային կազմակերպությանը փոխանցվելու դեպքում որևէ հատուցում՝ հանդիպական կատարումըստ այդմ նաև՝ տնտեսական օգուտ չի ստանումայսինքն՝ բացակայում է վերջինիս ավելացված արժեքի հարկովհարկելու տնտեսական հիմքը՝ Վճռաբեկ դատարանը գտնում էոր իրավակիրառ պրակտիկայում «Ավելացվածարժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածում «գրավատու» եզրույթը պետք է ընկալվի և կիրառվի«վարկառու-գրավատու» բովանդակությամբ։

Վերոհիշյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում էոր վարկային կազմակերպության հանդեպունեցած վարկային պարտավորությունների դիմաց գրավի առարկան վարկային կազմակերպությանն իսեփականություն հանձնելու դեպքում պարտապան (վարկառուչհանդիսացող գրավատուն չի կրում ավելացվածարժեքի հարկ վճարելու պարտավորություն:

Ավելին՝ հղումով։

 

ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

Դատարանի հարցադրումը.

Արդյո՞ք գրավի առարկա գույքի նկատմամբ կարող է կատարվել գրավառուի սեփականության իրավունքիպետական գրանցումեթե խնդրո առարկա գույքի նկատմամբ կիրառվել է հայցի ապահովման միջոցորովարգելվել է գույքի օտարումը:

Որոշման բովանդակություն

Իրավակիրառ պրակտիկան պետք է զարգանա այն ուղղությամբոր գրավի առարկա գույքի նկատմամբիրավասու պետական մարմինը չի կարող կատարել սեփականության իրավունքի պետական գրանցումեթե այդգույքի նկատմամբ առկա է վեճորի շրջանակներում կայացվել է դատական ակտ կիրառվել է հայցիապահովման միջոցինչի արդյունքում խնդրո առարկա գույքը գտնվում է արգելանքի տակ:

Ավելին՝ հղումով։

 

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՕՏԱՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱ ԳՈՒՅՔԻՕՏԱՐՈՒՄ

Դատարանի հարցադրումը.

Արդյո՞ք կարող է սեփականատիրոջ կողմից տարաժամկետ վճարելու պայմանով անշարժ գույքի առուվաճառքիպայմանագրով անշարժ գույքի օտարումը ՀՀ հարկային օրենսգրքի իմաստով համարվել ձեռնարկատիրականգործունեության առարկա գույքի օտարում և դրա հիման վրա ծագել եկամտային հարկի վճարման գծովպարտականություն:

Որոշման բովանդակություն

Այն դեպքերումերբ ֆիզիկական անձանց պատկանող գույքիայդ թվում՝ հողիշենքի կամ շինությանօտարումիցանհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացվող եկամուտներն ստացվել ենձեռնարկատիրական գործունեության առարկայի օտարումիցապա նման եկամուտը ենթակա չէ նվազեցմանայսինքն՝ ենթակա է հարկմանՕրենսդիրը հստակ սահմանել է նաևթե որ դեպքում է գույքիայդ թվում՝ հողիշենքի կամ շինությանօտարումը համարվում ձեռնարկատիրական գործունեության առարկայի օտարումԸստայդմձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի օտարում է համարվում արտադրականայլ առևտրային և հասարակական նշանակության գույքիներառյալշենքերիշինությունների (այդ թվումանավարտ (կիսակառույցարդյունաբերությանընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակությանհողերի կամ գույքի սեփականությունում անձին պատկանող բաժնեմասի օտարումը:

Ավելին՝ հղումով։

 

ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶՈՒՄ ԱՌԿԱ ՍԽԱԼՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դատարանի հարցադրումը.

Արդյո՞ք կադաստրային քարտեզում առկա սխալների արդյունքում անշարժ գույքերի համադրման փաստը կարողէ բացառել անձի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման հնարավորությունը։

Որոշման բովանդակություն

Կադաստրային քարտեզի սխալով պայմանավորված՝ անշարժ գույքերի համադրման փաստն իրավունքիպետական գրանցումը մերժելու հիմքերի շրջանակում չէ և ըստ այդմ՝ նման հանգամանքն անհնարին չի դարձնումիրավունքի պետական գրանցումըչի բացառում սխալը շտկելու արդյունքում իրավունքի պետական գրանցմանհնարավորությունը։ Այն դեպքումերբ անձի իրավունքի պետական գրանցման պահանջը չի բավարարվումկադաստրային քարտեզում առկա սխալի պատճառովիրավունքի պետական գրանցում հայցող անձնանհրաժեշտություն չունիի լրումն իրավունքի պետական գրանցմանհայցել նաև կադաստրային քարտեզիուղղում՝ հաշվի առնելովոր Կոմիտեն օժտված է սեփական նախաձեռնությամբ կադաստրային քարտեզն ուղղելուիրավասությամբ։

Վերոհիշյալի հիման վրա Վճռաբեկ դատարանը եզրահանգում էոր կադաստրային քարտեզում առկա սխալներիարդյունքում անշարժ գույքերի համադրման փաստը չի կարող բացառել անձի սեփականության իրավունքիպետական գրանցման հնարավորությունը։

Ավելին՝ հղումով։

 

ՄԻԿՐՈՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՏՆՕՐԵՆԻ և ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ և ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դատարանի հարցադրումը.

Արդյո՞ք միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտի տնօրենը, որն իրականացնում է ընկերության կառավարումը եւ հանդիսանում է ընկերության միակ մասնակիցը, կրում է ՀՀ հարկային օրենսգրքի իրավահարաբերության ծագման պահին գործող խմբագրությամբ 269-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված եկամտային հարկ հաշվարկելու եւ վճարելու պարտավորություն:

Որոշման բովանդակություն

Միկրոձեռնարկության հիմնադիրը, լինելով ընկերության միակ մասնակիցը և միաժամանակ լինելով ընկերության տնօրենը, համարվում է վարձու աշխատող և չի ազատվում վարձու աշխատողի համար սահմանված եկամտային հարկ հաշվարկելու և վճարելու պարտավորությունից։

Ավելին՝ հղումով։

 

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻՆ ՏՐՎԱԾ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ

Դատարանի հարցադրումը.

Արդյո՞ք շինարարության թույլտվությամբ սահմանված ժամկետում կառուցապատումը չավարտելու դեպքումկառուցապատողին Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 154.1-րդ հոդվածի 1-ին մասիհիմքով վարչական պատասխանատվության ենթարկելու պարտադիր նախապայման է շինարարությանթույլտվությամբ սահմանված ժամկետը երկարաձգելու և այդ ժամկետում կառուցապատումն ավարտելուվերաբերյալ՝ շինարարության թույլտվություն տվող մարմնի կողմից կառուցապատողին տրվածնախազգուշացումը։

Որոշման բովանդակություն

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 154.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվածզանցակազմի օբյեկտիվ կողմի առկայությունը հաստատված համարելու համարի թիվս այլնիպահանջվում էշինարարության թույլտվությունը տվող մարմնի գրավոր նախազգուշացումն ուղղված՝ շինարարությանթույլտվությամբ սահմանված ժամկետում կառուցապատումը չավարտած կառուցապատողինգրավորնախազգուշացումը վերջինիս կողմից ստացված լինելու ապացույցի և նախազգուշացման պահանջըկառուցապատողի կողմից չկատարելու փաստի առկայություն։

Ավելին՝ հղումով։

 

ՎԱՐԿԱՌՈՒ-ԳՐԱՎԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դատարանի հարցադրումը.

Վարկառու-գրավատուի ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի վրաարտադատական կարգով բռնագանձում տարածելու դեպքում վարկառու-գրավատուն կրում է արդյո՞քեկամտային հարկ վճարելու պարտականություն։

Որոշման բովանդակություն

Վարկառու-գրավատուի գույքի վրա արտադատական կարգով բռնագանձում տարածելու արդյունքում՝գրավադրված գույքի օտարումից ստացված անձնական եկամուտը՝ չկատարված վարկայինպարտավորությունների տեսքովհանդիսանում է հարկվող եկամուտ և գրավատուի համար առաջացնումեկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորություն:

Ավելին՝ հղումով։