Իրավաբանական ակնարկ՝ Նոտարը՝ որպես վեճերի այլընտրանքային լուծման մեխանիզմ

Օրենսդրական մի շարք փոփոխությունների նախագծերով առաջարկվում է գումարի բռնագանձման պահանջներով գործերի մի մասը հանձնել նոտարների քննությանը՝ նախատեսելով չափանիշներ, որոնք թույլ կտան սահմանելու նոտարին ենթակա գործերի շրջանակը:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 

Մի շարք օրենքների նախագծերով գումարի բռնագանձման պահանջներով գործերի մի մասըհանձնվում է նոտարների քննությանընոտարի կողմից գումարի բռնագանձման պահանջովկարգադրություն արձակելը նախատեսվում է որպես նոտարական գործողություն։

 

Այս իրավական ակնարկում փորձել ենք հակիրճ ամփոփել Նախագծով ամրագրված նորօրենսդրական կարգավորումները՝ հիմնական դրույթներով հանդերձ։

 

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

 

Սահմանվում են գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելումասին դիմումի ենթակայության չափանիշներորոնք են.

 

  • Գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու մասին դիմումի քննությունը ենթակա էնոտարինեթե դիմումով ներկայացվել է միայն գումարի բռնագանձման պահանջ (այդ թվում՝ տուժանքիև տոկոսների բռնագանձում)։

 

  • Նոտարի ենթակայությանը վերապահված են միայն որոշակի դրամային շեմով և որոշակի սուբյեկտներիկողմից ներկայացված դիմումների քննությունըԱյսպեսնշված վարույթի շրջանակներում կարող էներկայացվել միայն գումարի բռնագանձման պահանջորի չափը չի գերազանցում այն  ներկայացնելուօրվա դրությամբ երկու միլիոն դրամը (ներառյալ՝ տուժանքի (տուգանքիտույժի), տոկոսների և այլվճարների)։

 

  • Նշված վարույթի շրջանակներում գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու դիմումնոտարին կարող են ներկայացնել բանկերըվարկային կազմակերպություններըինչպես նաևէներգետիկայի (էլեկտրաէներգետիկայիջերմամատակարարմանգազամատակարարման), ջրային ևհեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցությանոլորտներում կարգավորվողգործունեություն իրականացնող անձինք՝ սպառողների  կամ հաճախորդների հետ կնքվածպայմանագրերի հիման վրա

 

  • Գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու դիմումի հետ չեն կարող ներկայացվելդրամական բնույթ չկրող պահանջներբացառությամբ շարժական գույք հանդիսացող գրավի առարկայիվրա բռնագանձում տարածելու պահանջների:

 

Սահմանվում են գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելումասին դիմումի ձևին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները:

 

Ի թիվս այլ պահանջներիՆախագծով սահմանվել էոր  դիմումը նոտարին ներկայացվելու էբացառապես էլեկտրոնային եղանակով։

 

Սահմանվում են գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու մասինդիմումի քննության ժամկետը և կարգը

 

Նախագծով սահմանվել է՝ գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու մասինդիմումը մերժելու մասին նոտարի որոշումը չի զրկում դիմողին հետագայում նույն պահանջըդատարան ներկայացնելու իրավունքից:

 

Ըստ նախագծիեթե առկա չեն լինում նոտարին ներկայացված դիմումը վերադարձնելու կամդիմումը մերժելու հիմքերընոտարը դիմումն ստանալու օրվանից յոթօրյա ժամկետում ծանուցում էպարտապանին ստացված դիմումի մասին՝ առաջարկելով ծանուցումն ստանալու օրվանից քսանօրվա ընթացքում կատարել պարտավորությունը կամ ներկայացնել իր առարկություններըվճարման կարգադրություն արձակելու դիմումի վերաբերյալԵթե պարտապանը տրամադրված 20-օրյա ժամկետում առարկում է ներկայացված պահանջի դեմ կամ կատարում է վճարման պահանջըապա նոտարը ամբողջովին մերժում է կարգադրություն արձակելու մասին դիմումըԵթեառարկություն չի ստացվումապա նոտարը արձակում է կարգադրություն

 

Սահմանվում են գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելումասին դիմումի վերադարձման և մերժման հիմքերը:

 

Այն դեպքերումերբ ներկայացված դիմումը չի բավարարում օրենքով ներկայացվողպահանջներիննոտարը կայացնում է դիմումը վերադարձնելու մասին որոշում՝հնարավորություն տալով դիմողին այն ստանալուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում դրանումմատնանշված թերությունները վերացնել և այն կրկին ներկայացնել:

 

Գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու մասին դիմումիքննության համար գանձվելու է միայն նոտարական գործողության վճար:

 

Նշած գործերով դիմողները ազատված են լինելու պետական տուրքի վճարումից:

 

Սահմանվում է գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելու հետկապված ծախսը (նոտարական գործողության վճարըդրա կրկնապատիկի չափովպարտապանից գանձելու կառուցակարգ։  

 

Այն դեպքերումերբ առկա է գումարի բռնագանձման պահանջով կարգադրություն արձակելուդիմումը՝ պարտապանի կողմից վճարման պահանջը կատարված լինելու հիմքով նոտարի կողմիցմերժելու մասին որոշումև դատարանն ամբողջությամբ բավարարում է նույն անձի դեմ նույնփաստական հիմքով ներկայացված պահանջըգումարի բռնագանձման պահանջովկարգադրություն արձակելու հետ կապված ծախսը (նոտարական գործողության վճարը)՝ դրակրկնապատիկի չափովհատուցելու պարտականությունը դրվում է պատասխանողի վրա:

 

Սահմանվում են գումարի բռնագանձման պահանջով արձակված կարգադրությունըվիճարկելու և չեղյալ ճանաչելու հիմքերը և ընթացակարգը:

 

Վարչական դատավարության օրենսգրքում նախատեսվել են կարգավորումներգումարիբռնագանձման պահանջով նոտարի արձակած կարգադրությունը չեղյալ ճանաչելու հիմքերիդիմումին ներկայացվող պահանջներիդիմումի քննության կարգի և ժամկետների մասին։

 

Սահմանվում էոր նոտարի կողմից արձակված գումարի բռնագաձման պահանջովկարգադրությունը ենթակա է լինելու կատարման Հարկադիր կատարումն ապահովողծառայության միջոջով

 

Նախագծով սահմանվել էոր կողմերի համար պարտադիր դարձած գումարի բռնագանձմանպահանջով արձակված կարգադրության հարկադիր կատարման համար նոտարն էլեկտրոնայինհաղորդագրություն է ուղարկում Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունորում նշում էկարգադրության հարկադիր կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները։  

 

ԾանուցումԱյստեղ ներկայացված մտքերը ունեն տեղեկատվական բնույթ և չենհանդիսանում իրավաբանական խորհրդատվություն