Հարց ու պատասխան Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգի վերբաերյալ

Ծանոթագրություն.

 

Օրենսդրի կողմից Հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելուվերաբերյալ օրենքի ընդունմամբ (այսուհետ՝ «Օրենսդրական Փոփոխություն»)՝ 2023 թվականիհունվարի 1-ից Հայաստանում ներդրվել է ֆիզիկական անձնաց եկամուտների հայտարարագրմանհամակարգ։

Հաշվի առնելով Օրենսդրական Փոփոխության շահառուների լայն շրջանակըինչպես նաև հիմքընդունելով դրա մասին իրազեկվածության կարևորությունը՝ սույն հարց և պատասխանիշրջանակներում փորձել ենք հակիրճ և հասկանալի կերպով ներկայացնել ՕրենսդրականՓոփոխություններով ֆիզիկական անձանց համար առաջացող պարտավորությունների էությունը։

 

  1. Օրենսդրական Փոփոխությունների արդյունքում ո՞վքեր կունենան եկամուտներիհայտարարագրման պարտավորություն։

 

Օրենսդրական փոփոխության վերջնական նպատակը ՀՀ ռեզիդենտ բոլորքաղաքացիների համար եկամուտների հայտարարագիր ներկայացնելու պարտավորությանսահմանումն է։ Սակայնմինչ 2025 թվականը եկամուտների հայտարարագրմանպարտավորությունը կտարածվի միայն որոշակի չափանիշների համապատասխանող ֆիզիկականանձանց վրա։

 

  1. Ո՞վքեր են համարվում ՀՀ ռեզիդենտ։

 

Ֆիզիկական անձը համարվում է ՀՀ ռեզիդենտեթե օրացույցային տարվա ընթացքում (տվյալտարվա հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում) 183 և ավելի օր գտնվել էՀՀ-ում։ 

 

  1. Ո՞ր կատեգորիայի անձինք հայտարարագիր ներկայացնելու պարտավորությունունեն 2023 թվականի հաշվետու տարվա համար։

 

2023 թվականին եկամուտների հատարարագիր ներկայացնելու պարտավորություն ունեն հետևյալֆիզիկական անձինք՝

 

Չափանիշը

Այլ նշումներ

(առկայության դեպքում)

2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքովսահմանված պետական ծառայությանհամայնքային ծառայության և (կամհանրային պաշտոններ զբաղեցնողՀայաստանի քաղաքացիները,

Սույն չափանիշի շրջանակներում ՀՀ ռեզիդենտլինելու փաստին նշանակություն չի տրվում։

Հայաստանի ռեզիդենտ հանդիսացողՀայաստանի քաղաքացիներըորոնք 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբհանդիսանում են (հանդիսացել են) 2022 թվականի արդյունքներով մեկ միլիարդդրամ և ավելի համախառն եկամուտհայտարարագրած Հայաստանի ռեզիդենտառևտրային կազմակերպության մասնակից(բաժնետերփայատերանդամ),

Սույն չափանիշի շրջանակներում կարևորվում էերկու փաստի միաժամանակյա առկայությունը՝

  • Ընկերությունը,որումբաժնետերէհանդիսանումռեզիդենտֆիզիկականանձը, 2022թվականիարդյունքներովմեկմիլիարդդրամևավելիհամախառնեկամուտէհայտարարագրել,
  • 2023թվականիդեկտեմբերի31-իդրությամբտվյալֆիզիկականանձըդեռևսհանդիսանումէտվյալընկերությանբաժնետեր,փայատերկամանդամ։

Հայաստանի ռեզիդենտ հանդիսացողՀայաստանի քաղաքացիներըորոնք«Փողերի լվացման և ահաբեկչությանֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքով սահմանված իրական շահառու ենհամարվում,

Իրական շահառու են համարվում այն ֆիզիկականանձինք ովքեր՝

  • ուղղակիկամանուղղակիտիրապետումենիրավաբանականանձի՝ձայնիիրավունքտվողբաժնեմասերի(բաժնետոմսերի,փայերի) 20ևավելիտոկոսինկամուղղակիկամանուղղակիկերպովունի20ևավելիտոկոսմասնակցությունիրավաբանականանձիկանոնադրականկապիտալում,
  • տվյալիրավաբանականանձինկատմամբիրականացնումէիրական(փաստացի)վերահսկողությունայլմիջոցներով,
  • հանդիսանումէտվյալիրավաբանականանձիգործունեությանընդհանուրկամընթացիկղեկավարումնիրականացնողպաշտոնատարանձայնդեպքում,երբառկաչէնախորդողերկուենթակետերիպահանջներինհամապատասխանողֆիզիկականանձ։

Հայաստանի ռեզիդենտ հանդիսացողՀայաստանի քաղաքացիներըորոնք 2023 թվականի ընթացքում ստացել են 20 միլիոնդրամի չափով կամ ավելի փոխառություն։

 

 

 

  1. Ե՞րբ ֆիզիկական անձինք պետք է ներկայացնեն 2023 թվականի հաշվետուտարվա համար եկամուտների հայտարարագրերը։

 

2023 թվականի հաշվետու ժամանակաշրջանի համար եկամուտների հայտարարագրերըֆիզիկական անձինք պետք է ներկայացնեն մինչև 2024 թվականի մայիսի 1-ը։

 

  1. Ի՞նչ ձևով պետք է ներկայացվեն եկամուտների հայտարարագրերը։

 

Եկամուտների հայտարարագրերը պետք է ներկայացվեն էլեկտրոնային ձևով՝ ՀՀ պետականեկամուտների կոմիտեին։ Ներկայումս ՀՀ կառավարության կողմից մշակվում է ֆիզիկականանձանց հարկային մարմնում հաշվառման կարգ։ 

 

ԾանուցումԱյստեղ ներկայացված մտքերը ունեն տեղեկատվական բնույթ և չենհանդիսանում իրավաբանական խորհրդատվություն

 

 

Գոհար Թովմասյան

Իրավախորհրդատու, փաստաբան

[email protected]

 

gohar